Gebruiksvoorwaarden voor de website add

Deze website (“Website Dechra Veterinary Products") is in eigendom van en wordt beheerd door Dechra Veterinary Products Limited (“DVP”).

De termen “DVP” “we”, “ons” en “onze” betekenen in de context van deze gebruiksvoorwaarden entiteit.

De termen "u" en "uw" betekenen in de context van deze gebruiksvoorwaarden een gebruiker van de website.

Toegang tot en gebruik van deze website en de informatie, materialen en diensten die beschikbaar zijn via deze website zijn onderhavig aan alle toepasbare wetten en regels en deze gebruiksvoorwaarden.

Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden, die een juridisch bindende overeenkomst vormen.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd door ons gewijzigd worden zonder specifieke aankondiging aan u.

TOEGANG TOT DEZE WEBSITE (OF DELEN DAARVAN) EN HET GEBRUIK VAN INFORMATIE, MATERIALEN, PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE AANGEBODEN WORDEN VIA DEZE WEBSITE (OF DELEN DAARVAN), IS NIET BEDOELD, EN IS VERBODEN, WAAR DERGELIJKE TOEGANG OF GEBRUIK IN OVERTREDING IS MET TOEPASBARE WETTEN OF REGELS.

Tenzij anders vermeld dient deze website alleen ter informatie.

Tenzij anders vermeld, zijn deze website en zijn ontwerp, tekst, inhoud, selectie en indeling van elementen, organisatie, afbeeldingen, ontwerp, compilatie, digitale conversie en andere zaken ("eigen rechten") met betrekking tot deze website beschermd onder toepasbare copyright-, handelsmerk- en andere eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot intellectueel eigendomsrechten) en zijn eigendom van DVP of het materiaal is gebruikt met toestemming van de eigenaar van de rechten en is beschermd conform copyright- en handelsmerkrechten. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

U verkrijgt geen eigendomsrechten op dergelijke eigen rechten via gebruik van deze website.

Hierbij krijgt u toestemming in de mate die nodig is tot wettelijke toegang en gebruik van de website en/of de informatie, materialen en/of diensten die beschikbaar zijn, tot weergave, download, archivering en afdrukken van delen van de website voor persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat u de materialen niet aanpast en dat u alle copyright- en andere eigendomsmeldingen in de materialen in stand houdt.

De naam en het logo van DVP, alle productnamen, alle paginakoppen, alle aangepaste afbeeldingen, alle knoppictogrammen, alle handelsmerken, servicemerken en logo's die op deze website worden weergegeven zijn, tenzij anders vermeld, handelsmerken (geregistreerd of niet geregistreerd) van DVP (de "merken").

Deze website kan koppelingen bevatten naar websites die worden onderhouden door bedrijven en personen die niet aan ons gerelateerd zijn.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de acties, inhoud, nauwkeurigheid, meningen, privacyregels, producten of diensten die aangeboden worden via deze koppelingen of beschikbaar zijn via deze bronnen of weergegeven zijn op dergelijke websites, noch voor enige schade of verlies, direct of indirect, veroorzaakt of naar gezegd veroorzaakt als gevolg van uw gebruik van of vertrouwen in dergelijke websites.

Dergelijke websites worden door ons niet onderzocht of gecontroleerd op nauwkeurigheid, volledigheid of conformiteit aan toepasbare wetten en regels. We doen geen voorstellingen en geven geen garanties in enigerlei vorm; uitdrukkelijk, impliciet of anderszins over andere websites die u opent via deze website, de inhoud daarvan of de producten en/of diensten die beschikbaar zijn via deze websites. Als u besluit onze website te verlaten en deze andere websites te openen, doet u dit op eigen risico. Alle regels, beleidsregels (inclusief privacyregels) en operationele procedures van dergelijke websites gelden wanneer u op dergelijke websites bent.

Alle koppelingen naar deze website zonder onze schriftelijke toestemming zijn verboden.

Toestemming om een koppeling naar deze website te plaatsen wordt door ons gegeven zonder aanname van een aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke koppelingen, en we doen hierbij afstand van dergelijke aansprakelijkheid. We behouden het recht op ieder moment en om iedere reden een toestemming tot een koppeling naar deze website in te trekken.

Iedereen die toegang naar of informatie met betrekking tot deze website verstrekt, zowel via een koppeling of anderszins, heeft de verantwoordelijkheid deze gebruiksvoorwaarden onder de aandacht te brengen van de persoon die dergelijke toegang of informatie ontvangt. Het nalaten hiervan leidt niet tot aansprakelijkheid van ons.

Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, gaat u akkoord met ons Privacybeleid en Cookie Policy.

Alle communicatie of materialen die u aan ons post of verzendt via het internet is, en wordt behandeld als niet-vertrouwelijk en niet in uw eigendom. Na verzenden van persoonlijke informatie aan ons, geeft u uitdrukkelijk toestemming om dergelijke informatie te verspreiden en/of gebruiken voor wettelijke doeleinden.

Het plaatsen of verzenden van onwettig, bedreigend, lasterlijk, onterend, obsceen, pornografisch of godslasterlijk materiaal of materiaal dat crimineel gedrag of een overtreding van een wet kan aanmoedigen, is strikt verboden.

We behouden het recht uw communicatie met ons te controleren, zowel via e-mail, telefoon, fax, post of andere vorm met als doel kwaliteitscontrole, veiligheid en andere zakelijke doeleinden.

Niettegenstaande bovenstaande, worden alle persoonlijke gegevens die aan ons verstrekt worden als gevolg van gebruik van deze website verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid.

 

WE DOEN GEEN VOORSTELLINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT DEZE WEBSITE EN ZIJN INHOUD, DIE TER GEBRUIK "AS IS" WORDEN AANGEBODEN. WE DOEN AFSTAND VAN ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN TITEL, NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET BETREKKING TOT DEZE WEBSITE EN ALLE ANDERE WEBSITES WAARMEE HIJ GEKOPPELD KAN ZIJN. WE DOEN OOK GEEN VOORSTELLINGEN OF GARANTIES DAT DE INFORMATIE DIE TOEGANKELIJK IS VIA DEZE WEBSITE, OF EEN WEBSITE WAARAAN HIJ GEKOPPELD IS, NAUWKEURIG, VOLLEDIG OF UP-TO-DATE IS. U ACCEPTEERT DAT ONZE EIGENAARS, AGENTEN, DIRECTEURS, WERKNEMERS EN ANDERE VERTEGENWOORDIGERS HET VOORDEEL VAN DEZE CLAUSULE HEBBEN.

Het is uw verantwoordelijkheid de nauwkeurigheid en volledigheid van alle informatie, verklaringen, meningen en ander materiaal op deze website of een website waaraan hij gekoppeld is, te evalueren (of er professioneel advies over in te winnen).

Uw wettelijke rechten als consument, indien aanwezig, veranderen niet door deze voorwaarden en we proberen geen aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken voor frauduleuze misrepresentatie.

In zoverre wettelijk toegestaan sluiten wij, namens onze werknemers en vrijwilligers, aansprakelijkheid uit voor verlies en kosten van enigerlei aard en op enigerlei wijze ontstaand, inclusief, zonder beperking directe, indirecte, speciale of gevolgschade, verlies van gebruik, verlies van gegevens, verlies veroorzaakt door een virus, inkomstenderving, verlies van of schade aan eigendommen, claims van derde partijen, of andere verliezen in enigerlei vorm of aard, zelfs als we op de hoogte gesteld zijn van de mogelijkheid op dergelijke schade of verlies, voortvloeiend uit of met betrekking tot het gebruik van deze website of een website waaraan hij gekoppeld is. U aanvaardt volledige aansprakelijkheid voor het instellen van dergelijke procedures voor gegevensback-up en viruscontrole als u nodig acht. Prijs en beschikbaarheid van informatie, materialen, producten en/of diensten is onderhavig aan wijzigingen zonder aankondiging.

U komt overeen ons schadeloos te stellen en te houden, net als onze agenten, directeurs, vertegenwoordigers en werknemers, tegen iedere claim, aansprakelijkheid, verlies, kosten of eisen, inclusief juridische kosten, met betrekking tot uw overtreding van deze gebruiksvoorwaarden of uw toegang tot of gebruik van deze website of de informatie, materialen, producten of diensten die beschikbaar zijn via deze website.

We behouden het recht op ieder moment en van tijd tot tijd deze website (of een deel daarvan) en/of de informatie, materialen, producten en/of diensten die beschikbaar zijn via deze website (of een deel daarvan) zonder voorafgaande aankondiging aan te passen, te bewerken, op te schorten of te beëindigen (tijdelijk of permanent).

Deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot deze website en geen enkele voorstelling, uitspraak, schriftelijke of mondelinge maatregel die hierin niet vermeld is, bindt een der partijen aan deze overeenkomst.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld onder Brits recht en deze website wordt uitgevoerd vanuit Engeland.

U komt overeen dat de rechtbanken van Engeland en Wales exclusieve rechtspraak hebben tot het oplossen van geschillen of een claim van enigerlei aard, voortvloeiend uit of met betrekking tot gebruik van deze website, en dat de wetten van Engeland en Wales gelden bij het oplossen van een dergelijk geschil.

Als u vragen hebt over deze gebruiksvoorwaarden of andere zaken, kunt u ons schriftelijk bereiken via Dechra, Wilgenweg 7, 3421 TV Oudewater, Nederland of u kunt ons een e-mail sturen op info.nl@dechra.com.

© Copyright 2018 DVP - alle rechten voorbehouden.

keyboard_arrow_up